Postanowienia końcowe

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

Informacja o wyniku konsultacji i głosowaniu podlega upublicznieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach; www.wozniki.pl, dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.