Weryfikacja zgłoszeń

Rozdział 3.

Zasady oceny zgłoszonych projektów

1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej.

2. Weryfikacji projektów zadań dokonuje Komisja do przeprowadzenia konsultacjidotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2022 rok, zwana dalej ”Komisją”, powołana zarządzeniem Burmistrza Woźnik, według kryteriów zawartych w karcie oceny zgłoszonego projektu zadania, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, przy współpracy z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Woźnikach i jednostkami organizacyjnymi Gminy Woźniki.

3. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy projekt zadania jest zgodny z obowiązującym prawem, z niniejszym regulaminem oraz na sprawdzeniu:

1) kompletności i poprawności wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego projektu,

2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy,

3) zgodności projektu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie, jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego zadania,

4) czy działka, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Woźniki nieobciążone na rzecz osób trzecich,

5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu,

6) wykonalności technicznej projektu, przy czym za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwości przeprowadzenia niezbędnych procedur,

4. Złożony projekt musi być możliwy do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

5. Złożenie projektu zadania naruszającego Rozdział 2 w punktach 12 i 13 skutkować będzie negatywną oceną formalną projektu.

6. W przypadku wykrycia błędów lub braków w projekcie zadania, autor projektu zostaje wezwany do ich korekty i/lub uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania.

7. Komisja ma prawo do:

1) skorygowania w uzgodnieniu z autorem projektu zadania szacowanych kosztów realizacji projektu, pod warunkiem, że nowa oszacowana wartość projektu nie przekroczy kwoty maksymalnej przewidzianej na dany rok,

2) kontaktu z autorem projektu zadania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu,

3) zaproponowania autorowi projektu zadania modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych,

4) dopuszcza się możliwość skorygowania elektronicznego formularza przez autora projektu zadania do czasu zakończenia jego weryfikacji, przy zachowaniu jego pierwotnych założeń.

8. Po ocenie wniosków Komisja opracowuje ostateczną listę zadań, które poddane będą głosowaniu przez mieszkańców.

9. Ostateczna lista propozycji zadań możliwych do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2022 rok poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl , stronie internetowej wozniki.konsultacjejst.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

10. Od decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania zgłaszającemu projekt zadania przysługuje odwołanie do Burmistrza Woźnik.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji zgłaszającemu projekt zadania o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

12. Odwołanie składa się pisemnie lub drogą mailową na adres wskazany w decyzji.

13. Burmistrz Woźnik odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie lub jest niedopuszczalne z przyczyn formalnych.

14. Burmistrz Woźnik uwzględnia odwołanie, jeśli uzna je za zasadne.

15. W razie uwzględnienia odwołania Burmistrz Woźnik wskazuje Komisji czynności, jakich powinna ona dokonać celem ponownego rozpatrzenia zgłoszonego projektu zadania.

16. Burmistrz Woźnik utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Komisji, jeżeli uzna odwołanie za niezasadne.

17. Rozstrzygnięcie Burmistrza Woźnik jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt zadania.

18. Na podstawie rozstrzygnięć Burmistrza Woźnik dokonuje się aktualizacji informacji, o których mowa w ust.8.