Zasady głosowania

Rozdział 4.

Zasady głosowania

1. Projekty zadań spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie poddane będą głosowaniu.

2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Woźniki.

3. Głosowanie jest jawne.

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania wyznacza harmonogram konsultacji, określony w załączniku nr 4 do uchwały.

5. Kolejności projektów zadań na listach, które poddane zostaną głosowaniu, przyporządkowana będzie numerom otrzymanym podczas zgłoszenia projektu.

6. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – wozniki.konsultacjejst.pl, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu.

7. Dodatkowo, aby umożliwić mieszkańcom Gminy Woźniki oddanie głosu Burmistrz Woźnik zapewnia – w Rozdziale 1 ust. 6 - stałe punkty, w których również będzie można głosować.

8. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.

9. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie do 7 dni od zakończenia głosowania.

10. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów po uwzględnieniu protestów.

11. Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście w Urzędzie Miejskim w Woźnikach u wyznaczonych przez Burmistrza Woźnik członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Protest jest rozpatrywany w ciągu 2 dni od jego zgłoszenia.

12. Za nieważny uznaje się głos w przypadku:

1) braku możliwości identyfikacji wybranego projektu zadania,

2) oddania głosu na więcej niż jeden projekt zadania,

3) braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

13. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się ten projekt lub projekty zadań, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

14. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania na liście, zarekomendowane do realizacji uznaje się kolejne, które jest do zrealizowania w ramach sumy Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

15. W przypadku zadań, które otrzymały tyle samo punktów, a suma Budżetu Obywatelskiego na dany rok nie jest wystarczająca do realizacji tych zadań wybiera się w pierwszej kolejności zadanie z większą kwotą, a jeżeli suma przeznaczona na zadanie nadal okaże się niewystarczająca, w drugiej kolejności projekt z mniejszą kolejną kwotą.

16. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana:

1) na stronie BIP Gminy Woźniki,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach,

3) na stronie internetowej gminy i dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl.

17. Komisja po zakończeniu procedury konsultacji sporządza raport z konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

18. Raport opublikowany zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl, dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.