Zgłaszanie zadań

Rozdział 2.

Zasady i tryb zgłaszania zadań

1. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Woźniki.

2. Do zgłoszenia projektu zadania należy dołączyć oświadczenie zawierające listę z co najmniej 8 podpisami mieszkańców Gminy Woźniki popierających zgłaszany projekt, która winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis popierającego oraz informacje zgodną z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., Nr 119, s.1).

3. Oświadczenie w sprawie poparcia projektu zadania każdy mieszkaniec składa indywidualnie – na odrębnych formularzach.

4. Wzór oświadczenia w sprawie poparcia projektu zadania określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić jedną propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.

6. Zgłaszanie projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie poprzez wypełnienie i złożenie elektronicznego formularza, dostępnego na stronie wozniki.konsultacjejst.pl.

7. Zgłoszony formularz uznaje się za ważny, jeśli:

1) zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu zadania, proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu,

2) zawiera uzasadnienie do realizacji projektu zadania, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność Gminy Woźniki,

3) zawiera imię, nazwisko, adres zamieszkania

4) fakultatywnie: adres e-mail, telefon.

8. Projekty do Budżetu Obywatelskiego zgłasza się w terminie ustalonym w harmonogramie konsultacji, określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

9. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Woźniki może wyrazić poparcie dla więcej niż jednego projektu zadania zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego.

10.Zgłoszenie zadania uważa się za ważne, jeżeli elektroniczny formularz zostanie poprawnie wypełniony i zostaną dołączone do niego, w formie zeskanowanej lub zdjęcia, oświadczenia co najmniej 8 osób popierających daną propozycję.

11. Zgłoszenia dostarczone w innym terminie niż ustalonym w harmonogramie konsultacji, nie będą rozpatrywane.

12. Zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego projekty zadań mają służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz spełniać następujące wymogi formalne:

1) mogą mieć charakter wyłącznie inwestycyjny,

2) koszt pojedynczego projektu zadania nie może przekroczyć 200.000,00 zł,

3) projekt zadania jest zgodny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

4) powinien być zlokalizowany na działce lub w obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy Woźniki,

5) zakres rzeczowy projektu nie może kolidować z innymi zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi,

6) zawierać szacunkowy koszt projektu,

13. Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane zadania:

1) dotyczące budowy obiektów kubaturowych,

2) które po realizacji będą generować koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) zakładające realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie dokumentacji projektowej bądź koncepcji przedsięwzięcia, lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na dokumentację projektową,

4) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu zadania przekracza kwotę na zrealizowanie Budżetu Obywatelskiego.

14. Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer.