Postanowienia ogólne

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Woźniki określone są jako Budżet Obywatelski.

2. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań własnych Gminy Woźniki, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do sfinansowania i realizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

3. Zgłoszona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny.

4. Zadanie, o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 3 może być realizowane wyłącznie na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.

5. Proces konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego przeprowadzany jest w formie głosowania drogą elektroniczną.

6. Burmistrz Woźnik zapewnia w budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach (ul. Rynek 11, Woźniki) sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu oraz niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Woźniki, którzy mogą w ten sposób zgłaszać wnioski, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 6 oraz głosować na wybrany projekt zadania, zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego.

7. Całkowity koszt realizacji jednego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

8. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego, zarówno od osób zgłaszających projekty, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu, od momentu doręczenia ich drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Woźnikach jest Burmistrz Woźnik z siedzibą przy ul. Rynek 11 w Woźnikach. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego.