Regulamin BO

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Woźniki określone są jako Budżet Obywatelski.

2. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań własnych Gminy Woźniki, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do sfinansowania i realizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

3. Zgłoszona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny.

4. Zadanie, o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 3 może być realizowane wyłącznie na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.

5. Proces konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego przeprowadzany jest w formie głosowania drogą elektroniczną.

6. Burmistrz Woźnik zapewnia w budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach (ul. Rynek 11, Woźniki) sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu oraz niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Woźniki, którzy mogą w ten sposób zgłaszać wnioski, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 6 oraz głosować na wybrany projekt zadania, zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego.

7. Całkowity koszt realizacji jednego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

8. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego, zarówno od osób zgłaszających projekty, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu, od momentu doręczenia ich drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Woźnikach jest Burmistrz Woźnik z siedzibą przy ul. Rynek 11 w Woźnikach. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 2.

Zasady i tryb zgłaszania zadań

1. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Woźniki.

2. Do zgłoszenia projektu zadania należy dołączyć oświadczenie zawierające listę z co najmniej 8 podpisami mieszkańców Gminy Woźniki popierających zgłaszany projekt, która winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis popierającego oraz informacje zgodną z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., Nr 119, s.1).

3. Oświadczenie w sprawie poparcia projektu zadania każdy mieszkaniec składa indywidualnie – na odrębnych formularzach.

4. Wzór oświadczenia w sprawie poparcia projektu zadania określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić jedną propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.

6. Zgłaszanie projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie poprzez wypełnienie i złożenie elektronicznego formularza, dostępnego na stronie wozniki.konsultacjejst.pl.

7. Zgłoszony formularz uznaje się za ważny, jeśli:

1) zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu zadania, proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu,

2) zawiera uzasadnienie do realizacji projektu zadania, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność Gminy Woźniki,

3) zawiera imię, nazwisko, adres zamieszkania

4) fakultatywnie: adres e-mail, telefon.

8. Projekty do Budżetu Obywatelskiego zgłasza się w terminie ustalonym w harmonogramie konsultacji, określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

9. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Woźniki może wyrazić poparcie dla więcej niż jednego projektu zadania zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego.

10.Zgłoszenie zadania uważa się za ważne, jeżeli elektroniczny formularz zostanie poprawnie wypełniony i zostaną dołączone do niego, w formie zeskanowanej lub zdjęcia, oświadczenia co najmniej 8 osób popierających daną propozycję.

11. Zgłoszenia dostarczone w innym terminie niż ustalonym w harmonogramie konsultacji, nie będą rozpatrywane.

12. Zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego projekty zadań mają służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz spełniać następujące wymogi formalne:

1) mogą mieć charakter wyłącznie inwestycyjny,

2) koszt pojedynczego projektu zadania nie może przekroczyć 200.000,00 zł,

3) projekt zadania jest zgodny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

4) powinien być zlokalizowany na działce lub w obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy Woźniki,

5) zakres rzeczowy projektu nie może kolidować z innymi zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi,

6) zawierać szacunkowy koszt projektu,

13. Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane zadania:

1) dotyczące budowy obiektów kubaturowych,

2) które po realizacji będą generować koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) zakładające realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie dokumentacji projektowej bądź koncepcji przedsięwzięcia, lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na dokumentację projektową,

4) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu zadania przekracza kwotę na zrealizowanie Budżetu Obywatelskiego.

14. Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer.

Rozdział 3.

Zasady oceny zgłoszonych projektów

1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej.

2. Weryfikacji projektów zadań dokonuje Komisja do przeprowadzenia konsultacjidotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2022 rok, zwana dalej ”Komisją”, powołana zarządzeniem Burmistrza Woźnik, według kryteriów zawartych w karcie oceny zgłoszonego projektu zadania, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, przy współpracy z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Woźnikach i jednostkami organizacyjnymi Gminy Woźniki.

3. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy projekt zadania jest zgodny z obowiązującym prawem, z niniejszym regulaminem oraz na sprawdzeniu:

1) kompletności i poprawności wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego projektu,

2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy,

3) zgodności projektu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie, jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego zadania,

4) czy działka, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Woźniki nieobciążone na rzecz osób trzecich,

5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu,

6) wykonalności technicznej projektu, przy czym za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwości przeprowadzenia niezbędnych procedur,

4. Złożony projekt musi być możliwy do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

5. Złożenie projektu zadania naruszającego Rozdział 2 w punktach 12 i 13 skutkować będzie negatywną oceną formalną projektu.

6. W przypadku wykrycia błędów lub braków w projekcie zadania, autor projektu zostaje wezwany do ich korekty i/lub uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania.

7. Komisja ma prawo do:

1) skorygowania w uzgodnieniu z autorem projektu zadania szacowanych kosztów realizacji projektu, pod warunkiem, że nowa oszacowana wartość projektu nie przekroczy kwoty maksymalnej przewidzianej na dany rok,

2) kontaktu z autorem projektu zadania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu,

3) zaproponowania autorowi projektu zadania modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych,

4) dopuszcza się możliwość skorygowania elektronicznego formularza przez autora projektu zadania do czasu zakończenia jego weryfikacji, przy zachowaniu jego pierwotnych założeń.

8. Po ocenie wniosków Komisja opracowuje ostateczną listę zadań, które poddane będą głosowaniu przez mieszkańców.

9. Ostateczna lista propozycji zadań możliwych do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2022 rok poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl , stronie internetowej wozniki.konsultacjejst.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

10. Od decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania zgłaszającemu projekt zadania przysługuje odwołanie do Burmistrza Woźnik.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji zgłaszającemu projekt zadania o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

12. Odwołanie składa się pisemnie lub drogą mailową na adres wskazany w decyzji.

13. Burmistrz Woźnik odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie lub jest niedopuszczalne z przyczyn formalnych.

14. Burmistrz Woźnik uwzględnia odwołanie, jeśli uzna je za zasadne.

15. W razie uwzględnienia odwołania Burmistrz Woźnik wskazuje Komisji czynności, jakich powinna ona dokonać celem ponownego rozpatrzenia zgłoszonego projektu zadania.

16. Burmistrz Woźnik utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Komisji, jeżeli uzna odwołanie za niezasadne.

17. Rozstrzygnięcie Burmistrza Woźnik jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt zadania.

18. Na podstawie rozstrzygnięć Burmistrza Woźnik dokonuje się aktualizacji informacji, o których mowa w ust.8.

Rozdział 4.

Zasady głosowania

1. Projekty zadań spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie poddane będą głosowaniu.

2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Woźniki.

3. Głosowanie jest jawne.

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania wyznacza harmonogram konsultacji, określony w załączniku nr 4 do uchwały.

5. Kolejności projektów zadań na listach, które poddane zostaną głosowaniu, przyporządkowana będzie numerom otrzymanym podczas zgłoszenia projektu.

6. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – wozniki.konsultacjejst.pl, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu.

7. Dodatkowo, aby umożliwić mieszkańcom Gminy Woźniki oddanie głosu Burmistrz Woźnik zapewnia – w Rozdziale 1 ust. 6 - stałe punkty, w których również będzie można głosować.

8. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.

9. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie do 7 dni od zakończenia głosowania.

10. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów po uwzględnieniu protestów.

11. Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście w Urzędzie Miejskim w Woźnikach u wyznaczonych przez Burmistrza Woźnik członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Protest jest rozpatrywany w ciągu 2 dni od jego zgłoszenia.

12. Za nieważny uznaje się głos w przypadku:

1) braku możliwości identyfikacji wybranego projektu zadania,

2) oddania głosu na więcej niż jeden projekt zadania,

3) braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

13. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się ten projekt lub projekty zadań, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

14. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania na liście, zarekomendowane do realizacji uznaje się kolejne, które jest do zrealizowania w ramach sumy Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

15. W przypadku zadań, które otrzymały tyle samo punktów, a suma Budżetu Obywatelskiego na dany rok nie jest wystarczająca do realizacji tych zadań wybiera się w pierwszej kolejności zadanie z większą kwotą, a jeżeli suma przeznaczona na zadanie nadal okaże się niewystarczająca, w drugiej kolejności projekt z mniejszą kolejną kwotą.

16. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana:

1) na stronie BIP Gminy Woźniki,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach,

3) na stronie internetowej gminy i dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl.

17. Komisja po zakończeniu procedury konsultacji sporządza raport z konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

18. Raport opublikowany zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl, dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

Informacja o wyniku konsultacji i głosowaniu podlega upublicznieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach; www.wozniki.pl, dedykowanej platformie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – woznikikonsultacjejst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.